Politica de Confidentialitate

I. INFORMAȚII GENERALE
Conținutul website-ului www.shop.hedventure.ro este proprietatea exclusivă a S.C. HED VENTURE S.R.L. cu sediul social si adresa de corespondenta in localitatea Iași, strada Nicolae Costin, nr. 33, judetul Iași, Romania, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J22/2017/2013, CUI 32541772, e-mail: office@hedventure.ro.

În Uniunea Europeană, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate conform prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 (privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date) care se aplică în țara noastră de la data de 25.05.2018 (denumit în continuare „GDPR” sau „Regulamentul european”).

S.C. HED VENTURE S.R.L. urmărește în permanență și se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu strictețe principiile și normele Regulamentului european.

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă începând cu data de 25 mai 2018 și are rolul de a vă informa că S.C. HED VENTURE S.R.L. aplică și respectă prevederile Regulamentului, cu privire la:
• prelucrările de date cu caracter personal derulate de operator, în vederea desfășurării activităților specifice, conform obiectului de activitate;
• prelucrările de date cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al funcțiilor din cadrul Site-ului;
• prelucrările de date cu caracter personal ale angajaților și colaboratorilor noștri efectuate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale cu privire la legislația muncii, cea financiar-fiscală etc.

S.C. HED VENTURE S.R.L. poate actualiza prezenta Politică periodic, în funcție de modificările și completările legislative aplicabile, pe măsură ce serviciile pe care le asigurăm se modifică, precum și în funcție de nivelul de dezvoltare tehnologică, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.
II. DEFINIȚII

• Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
• Prelucrare: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
• Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
• Persoană împuternicită de operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
• Vizitator: orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul;
• Persoană vizată: orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către S.C. HED VENTURE S.R.L. în calitate de operator;
• Restricționarea prelucrării: marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
• Sistem de evidență a datelor: orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;
• Destinatar: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;
• Parte terță: o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
• Consimțământ al persoanei vizate: orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
• Încălcarea securității datelor cu caracter personal: încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
• Date genetice: datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;
• Date biometrice: date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane;
• Date privind sănătatea: date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mintală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia;
• Autoritate de supraveghere, (în continuare ANSPDCP ‑ Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării de Date cu Caracter Personal): autoritate națională publică, autonomă și independentă, instituită în temeiul articolului 51 din Regulament, având drept obiectiv apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice aflate pe teritoriul României, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera circulație a acestor date. Are sediul în București, Bulevardul Magheru nr 38-40.

III. INFORMATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. DATELE DUMNEAVOASTRA

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor și raporturilor pe care dumneavoastră, ca persoană vizată, le stabiliți cu S.C. HED VENTURE S.R.L., respectiv cu Site-ul. Astfel, S.C. HED VENTURE S.R.L. va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:
1. În cazul persoanelor care vizitează Site-ul sau utilizează funcții din cadrul Site-ului: nume, prenume, e-mail, telefon;
2. În cazul desfășurării activităților specifice, conform obiectului de activitate, și pentru prestarea în condiții de maximă calitate a serviciilor noastre și îndeplinirea cerințelor legale aferente, S.C. HED VENTURE S.R.L. colectează următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanelor fizice:
• date de identificare (nume, prenume);
• date de contact (adresa de domiciliu, nr. de telefon, adresa de e-mail);
• categorii de date cu regim special (seria și numărul cărții de identitate, Codul Numeric Personal, numărul și codul de asigurat consemnate pe documentul național de asigurări sociale de sănătate);
• Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor sub 16 ani se va realiza numai cu acordul părintelui sau al reprezentantului legal al minorului.
• Date referitoare la modul in care utilizati site-ul (de exemplu, comportamentul /preferintele /obisnuintele dumneavoastra in cadrul domeniului.
• Precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului de utilizator, in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea site-ului.
Daca pentru a va crea cont de utilizator pe site, utilizati contul dumneavoastra de Facebook sau Google, va prelucra urmatoarele date publice de profil afisate de aplicatiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

In cazul in care alegeti sa va creati cont de utilizator doar inainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastra de e-mail in baza careia va fi creat automat un cont.

In cazul in care nu finalizati comanda, adresa de e-mail si celelalte date furnizate nu vor fi stocate de www.shop.hedventure.ro, iar contul creat va fi sters automat.

Daca sunteti vizitator al site-ului, www.shop.hedventure.ro, S.C. HED VENTURE S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati:
• In mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / intrebari / reclamatii, in masura in care ne contactati in acest fel
• In mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigarii, istoricul cautarilor, sistem de operare folosit, limba si pagini vizualizate, URL-uri complete, secventa de click-uri catre, prin si de la site-ul nostru, informatii sau produse vizualizate / cautate, durata vizitelor pe anumite pagini, informatii privind interactiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

S.C. HED VENTURE S.R.L. colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului U.E. 679/2016, atunci cand va inregistrati cu un cont pe siteul nostru sau atunci cand plasati o comanda fara cont pe site sau telefonic. Aceste date sunt securizate si se transmit doar catre magazinele auto partenere cu care colaboram. Acest transfer de date este securizat.

De asemenea, colectam si prelucram date cu caracter personal in scopuri publicitare, pentru concursuri sau campanii de marketing efectuate exclusiv de catre www.shop.hedventure.ro.

Nu transferam datele dumneavoastra catre alti terti fara acordul dumneavoastra explicit si nu facem aceste date publice.
2. SCOPUL PENTRU CARE FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRA

Datele cu caracter personal cu privire la categoriile de persoane vizate vor fi prelucrate de S.C. HED VENTURE S.R.L. în următoarele scopuri:

A. Daca sunteti client al site-ului, www.shop.hedventure.ro vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:
• pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si www.shop.hedventure.ro, respectiv pentru: crearea și administrarea contului în cadrul platformei , preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate, Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate; etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra si www.shop.hedventure.ro definit in cuprinsul Termenelor si Conditiilor. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si www.shop.hedventure.ro.
• pentru indeplinirea obligatiilor legale ce revin in contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul site-ului.
• pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de www.shop.hedventure.ro, prin intermediul site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.
Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sectiunea informatiile contului meu.
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale. In plus, puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii „Informatiile contului meu”.
Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
• in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al www.shop.hedventure.ro de a imbunatati permanent experienta clientilor pe site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

B. Daca sunteti vizitator al site-ului, www.shop.hedventure.ro prelucreaza vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:
• pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de www.shop.hedventure.ro prin intermediul site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.
Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
• pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al www.shop.hedventure.ro de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.
Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

TEMEIURILE LEGALE ȘI JURIDICE ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

a. Temeiuri legale:
-demersurile și ulterior, încheierea și executarea unui contract (la distanta);
-consimțământul explicit care se solicită persoanei vizate pentru anumite scopuri de prelucrare;
-interesul legitim urmărit de operator sau de o parte terță (cu excepția situațiilor în care prevalează interesele sau drepturile fundamentale ale persoanei vizate);
-protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
-îndeplinirea unei obligații legale a operatorului sau persoanei împuternicite.

b. Temeiuri juridice:
• Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
• Codul Fiscal și Codul de procedură Fiscală;
• OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii
• Legea nr. 157/2015;
3. Durata pentru care va prelucram datele

S.C. HED VENTURE S.R.L., va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în strict acord cu durata necesară realizării scopurilor de prelucrare pentru care au fost colectate cu respectarea procedurilor interne privind retenția și securitatea datelor și în acord cu politicile noastre interne, asigurându-se conformitatea cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile referitoare la obligația de arhivare.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina (de ex, in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

In situatia in care sunteti client si va exercitati optiunea de stergere a contului de utilizator, prin apasarea butonului „stergere cont” din sectiunea „informatiile contului meu”, www.shop.hedventure.ro va interpreta aceasta actiune ca optiunea dumneavoastra de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la curent despre produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului.

In acest sens, daca alegeti sa va stergeti contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri si / sau sms-uri de acest gen.

Totusi, dorim sa va informam ca stergerea contului nu va avea ca efect automat stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

In cazul in care solicitati stergerea contului, insa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active.

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.
4. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Nu inchiriem / vindem datele dumneavoastra cu caracter personal catre terte parti.

Pe langa operator, in anumite situatii, datele pot fi accesibile pentru terte parti precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, daca este necesar, ca persoane imputernicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract sa mentina confidentialitatea datelor si sa le foloseasca exclusiv in scopul pentru care le-au fost furnizate.
De asemenea, am putea dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre autoritatile publice centrale / locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• pentru administrarea site-ului
• in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre prin intermediul site-ului;
• pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor
• pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege
• atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.
5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre www.shop.hedventure.ro pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

MĂSURI DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. HED VENTURE S.R.L. acordă o importanță deosebită confidențialității și securității datelor cu caracter personal colectate și prelucrate conform scopurilor enumerate anterior
Vă informăm că S.C. HED VENTURE S.R.L. a dispus măsurile tehnice și organizatorice de conformare la prevederile Regulamentului U.E. nr 679/2016, astfel că procedurile de prelucrare asigură respectarea integrală a principiilor prelucrării, stabilite la art. 5 din Regulamentul european:
• datele sunt colectate și prelucrate numai prin mijloace legale, în mod echitabil și transparent față de dumneavoastră;
• prelucrările se efectuează numai în concordanță cu scopurile prezentate anterior, respectându-se cerințele temeiurilor legale pentru fiecare tip de prelucrare;
• se colectează și prelucrează numai date adecvate și relevante, cu respectarea principiului minimizării;
• au fost instituite proceduri de lucru pentru toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal și s-au implementat soluții tehnice care asigură securitatea, confidențialitatea și disponibilitatea datelor;
• s-a efectuat instruirea personalului cu privire la normele și procedurile de prelucrare și securizare a datelor cu caracter personal.

UTILIZAREA DE PROCESE DECIZIONALE AUTOMATE ȘI CREAREA DE PROFILURI

S.C. HED VENTURE S.R.L. nu utilizează procese automate pentru cearea de profiluri prin prelucrarea de date cu caracter personal.

Furnizarea datelor cu caracter personal
Furnizarea de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile noastre, de a naviga pe Situl www.shop.hedventure.ro și de a beneficia de facilitățile oferite pe acest spațiu.

Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului sau de a da curs solicitărilor dumneavoastră.

Pentru respectarea drepturilor și libertăților de care beneficiați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, S.C. HED VENTURE S.R.L. vă solicită acordul dar trebuie să luați în considerare faptul că pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform prevederilor Regulamentului. În astfel de cazuri, S.C. HED VENTURE S.R.L. poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi îndeplinirea unor obligații legale, executarea contractului sau interesul legitim.

Drepturile dumneavoastra sunt:
În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal indicate în prezenta Politică de confidențialitate, fiecare persoană vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:
• dreptul de acces: au dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate și la informații privind mijloacele de prelucrare;
• dreptul la rectificare: presupune corectarea de către operator a datelor personale incorecte sau incomplete;
• dreptul la opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării;
• dreptul de ștergere: conferă persoanei vizate dreptul de a solicita ștergerea datelor stocate atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, atunci când persoana vizată își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, atunci când persoana vizată apreciază că datele au fost prelucrate ilegal ori pentru respectarea unei obligații legale;
• dreptul la restricționarea prelucrării: persoana vizată poate obține restricția de procesare a datelor sale cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când consideră că prelucrarea este ilegală sau contestă acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite organizației să verifice această acuratețe;
• dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul să primească datele cu caracter personal pe care le-a furnizat entității, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să solicite transmiterea acestor date unui alt operator de date;
• dreptul la o depune o plângere în instanță: atunci când persoana vizată apreciază că drepturile sale au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prevederile Regulamentului european.

În situația în care apreciați că prelucrările de date realizate de S.C. HED VENTURE S.R.L. în contextul relaționării cu dumneavoastră încalcă drepturile prevăzute de Regulamentul european, vă puteți adresa operatorului (cu o cerere scrisă, datată și semnată), precum și Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, pe adresa de e-mail office@hedventure.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul General Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, telefon 0318.059.211, adresă de e-mail anspdcp@dataprotection.ro).

În toate cazurile, S.C. HED VENTURE S.R.L. va respecta drepturile dumneavoastră, precum și prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.
7. Modificari in politica de confidentialitate

Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta politica de confidentialitate. In cazul unor modificari majore pe viitor vei fi instiintat pe email (daca este posibil) sau prin afisarea unui mesaj specific pe site.